Gratis levering vanaf € 100 in België en Nederland
0
Duurzaam &  Diervriendelijk
Call us

Algemene Voorwaarden van Beestige shop

Deze website is eigendom van Zoodis BV.

BEESTIGE SHOP

Ringlaan 19
8520 Kuurne
België

Telefoon: +32 (0)56/89.16.62
Ondernemingsnummer: BTW BE 0783.809.884
E-mailadres: info@beestigeshop.be

Bereikbaarheid:

Maandag tot vrijdag: tijdens kantooruren.

KBC Bank
IBAN BE34 7340 5851 8590
BIC/ SWIFT: KREDBEBB

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Beestige shop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
Op de Algemene Voorwaarden van Beestige shop is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Herroepingsrecht:

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De consument informeert de Beestige shop van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, via mail, telefoon of per post. De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument. Het is aldus aangeraden de herroeping schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager te doen, bijvoorbeeld, per e-mail of via de post.

Welke zijn de modaliteiten voor het terugzenden van de goederen ?

De consument zendt de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij aan de onderneming zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld; De consument draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

De onderneming vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en in elk geval dan wel maximaal binnen enkele dagen die volgen op het ontvangen van de goederen of totdat de consument aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden. De onderneming is niet verplicht de verschuldigde bijkomende kosten, te wijten aan de uitdrukkelijke keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, terug te betalen. De onderneming moet de consument terugbetalen onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat hij gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en op voorwaarde dat de terugbetaling voor hem geen kosten meebrengt.

De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen indien:

 • de geleverde goederen - zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd.
 • de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar

Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. Indien ter versteviging tape zou worden gebruikt omheen de verpakking dan raden wij aan om transparante tape te gebruiken. Zo kan het product met de originele verpakking terug in de verkoop. Indien mogelijk wordt de originele verpakking best in een extra doos verpakt of met papier omwikkeld.

Wat is de aansprakelijkheid van de consument in geval van waardevermindering van de goederen? De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen. Als de onderneming heeft nagelaten de consument te informeren over zijn herroepingsrecht voor de sluiting van de overeenkomst, dan is de consument niet aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen.

Productinformatie:

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Beestige shop is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Beestige shop doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Beestige shop u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Beestige shop voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Beestige shop op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Beestige shop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Prijzen:

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel*, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Promoties op artikelen zijn geldig zolang deze geafficheerd staan op de webshop.
 • De prijzen zoals vermeld zijn enkel geldig op de webshop. In geen geval kan een prijs op de webshop in één van onze winkels worden geclaimd.

De prijzen op de website zijn bindend in hoofde van partijen.

Beestige shop behoudt zich evenwel het recht voor om in het uitzonderlijke geval van een duidelijke materiële fout bij de prijszetting en -publicatie, de nodige prijsaanpassingen te doen.

Wanneer dit gebeurt nadat een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen, wordt de klant individueel verwittigd van het feit dat de initiële prijszetting op een materiële vergissing berust en wordt hem de correcte, aangepaste prijs per e-mail meegedeeld.

Beestige shop en de klant behouden in dergelijk uitzonderlijk geval steeds het recht om de verkoop te annuleren, binnen de acht dagen na kennisgeving van de correcte prijs, en zonder dat door Beestige shop of de klant enige kost of schadevergoeding in rekening kan worden gebracht.

Bij gebeurlijke annulatie van de verkoopovereenkomst, wordt de eventueel reeds betaalde aankoopprijs door Beestige shop onverwijld terugbetaald aan de klant. Eventueel reeds geleverde goederen worden desgevallend op kosten van Beestige shop teruggenomen.

Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Beestige shop of rechthoudende derden.

Vragen en klachten:

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Beestige shop behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen:

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Beestige shop , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brugge , tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Overmacht:

 • Beestige shop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien ondernemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van ondernemer daaronder begrepen.
 • Beestige shop komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat ondernemer haar verplichtingen had moeten nakomen.
 • Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Beperking van aansprakelijkheid:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Beestige shop levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Beestige shop de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Beestige shop kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Beestige shop geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Beestige shop kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Beestige shop verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.Beestige.shop staat voor duurzaam & diervriendelijk. We kiezen onze producten zorgvuldig uit, speciaal voor jouw dierenvriend.

Contactgegevens

BeestigeShop
onderdeel van Zoodis BV
Ringlaan 19
8520 Kuurne
BTW BE 0783.809.884

Contact:
Tel: +32 56 89 16 62
E-mail: info@beestigeshop.be

Afhaalpunten:
Waregem & Heestert

Betaalmethodes:
All rights reserved - BeestigeShop - privacy policy - Algemene voorwaarden - Verzend- en retourbeleid - BTW: BE 0687.613.501
edit afsluiten